Inter House Member Details

Inter House Member Details

NAIDU HOUSE (RED HOUSE)

 1. MR. VIVEK SAHA
 2. MRS. REETA SINGH
 3. MRS. DEEPIKA SUBBA
 4. MR. SOUVIK DEY
 5. MISS. MAMTA CHETTRI

NEHRU HOUSE( BLUE HOUSE)

 1. MR. SANJEEV GUPTA
 2. MISS. DAWA DOMA LEPCHA
 3. MRS. JAISHREE MOKTARN
 4. MR. SUDIPTA DEV CHOUDHURY
 5. MISS. NILMANI SAMAD MUNDA

TAGORE HOUSE ( GREEN HOUSE)

 1. MR. ANURAG MISHRA
 2. MISS TRESA RAI
 3. MRS. MITHU MUKHOPADHYAY
 4. MRS. PRASANTI PARI
 5. MR. SUMIT SAMANTA
TILAK HOUSE (YELLOW HOUSE)
 1. MR. SUSANTA DAS
 2. MISS. TRISHA ROY
 3. MISS. SOUMI ROY
 4. MR. DIPU SARKAR
 5. MRS. KANCHAN RASAILY